BBL สัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน Brain-Based Learning : Playground (BBL สัมพันธ์) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ภาพ 1…

การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ทุกท่านประกาศโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกเรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-siteของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เปิดเรียน On-siteพร้อมกัน 100% ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563และจัดตารางเรียนปกติของวันศุกร์———————————-ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563นักเรียนกุล่ม B มาเรียนและในวันดังกล่าวจัดพิธีวันไหว้ครู/มอบทุนการศึกษาฯ…

กิจกรรมวันแม่

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธาน ณ อาคารรื่นอรุณ…