• วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกกำหนดให้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก                      
  • เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก-บก ประชุมคณกรรมการสถาศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 ณห้องวิชาการโรงเรียน            
  • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง ได้มาเยี่ยมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน อนุบาล ณห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก โดยมี นายอภิชาติ. ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ                

สาระน่ารู้