• เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้จากงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับคุณครู จำนวน 5 คนได้แก่ 1 ครูวัฒนา ลิขิตมานนท์ 2 ครูอัญชลี จันทมณี 3 ครูรัศมี มะหะหมัด 4 ครูปิยรัตน์ ทองดี 5 ครูวลี สินุธก โดยตอนเช้า จัดงานที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มีตัวแทนนักเรียน และคุณครู มอบดอกไม้ รดน้ำดำหัว […]
  • ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 เดือน ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลเพื่อจัดทำสอบมาตรฐาน ณห้อง ศูนย์ เรียนรวม โดยมีนายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้โดยมีวิทยากรตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้การอบรมคุณครูตลอดทั้ง 3 วัน
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ แผ่นพับนโยบาย ปี พ.ศ.2557  

สาระน่ารู้