Archive for สิงหาคม 29th, 2013

   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00-16.00 น.โรงเรียนบ้านสุไกงโก-ลก จัด กิจกรรมการอบรมการพูดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 0

กิจกรรมการอบรมการพูดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

Posted on 3 weeks ago

   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00-16.00 น.โรงเรียนบ้านสุไกงโก-ลก จัด กิจกรรมการอบรมการพูดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 0

ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา

Posted on 4 weeks ago

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมศูนย์ธรรมศึกษา วันอาทิตย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ทัศนศึกษาวัดช้างไห้ ได้เดินทางโดยการรถไฟแห่ง ปท.ไทย ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อ ท่านเจ้าอาวาสวัดช้างไห้ และคณะพระอาจารย์ อย่างอบอุ่น พร้อมทั้งได้ให้การอบรม นักเรียนและให้พร เพื่อความเป็นศิริมงคล และมอบวัถตุมงคล ปะพรม น้ำมนต์ แก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง      นักเรียนได้ศึกษาประวัติวัดช้างไห้ และได้เรียนรู้ประวัติวัดช้างไห้ เยี่ยมชม โรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เข้านมัส […] 0

ทัศนศึกษา วัดช้างไห้

Posted on กรกฎาคม 20, 2014

    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมศูนย์ธรรมศึกษา วันอาทิตย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ทัศนศึกษาวัดช้างไห้ ได้เดินทางโดยการรถไฟแห่ง ปท.ไทย ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อ ท่านเจ้าอาวาสวัดช้างไห้ และคณะพระอาจารย์ อย่างอบอุ่น พร้อมทั้งได้ให้การอบรม นักเรียนและให้พร เพื่อความเป็นศิริมงคล และมอบวัถตุมงคล ปะพรม น้ำมนต์ แก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง      นักเรียนได้ศึกษาประวัติวัดช้างไห้ และได้เรียนรู้ประวัติวัดช้างไห้ เยี่ยมชม โรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เข้านมัส […]

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  จัดอบรมมารยาทไทย โดยครูสุรินทร์ ครูสมพร และครูรูมีซะ ณ บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เริ่มอบรมจากนักเรียนเลขที่ 1-10 ของทุกห้อง 0

อบรมมารยาทไทย

Posted on กรกฎาคม 16, 2014

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  จัดอบรมมารยาทไทย โดยครูสุรินทร์ ครูสมพร และครูรูมีซะ ณ บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เริ่มอบรมจากนักเรียนเลขที่ 1-10 ของทุกห้อง

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รร.บ้านสุไหงโก-ลก ได้เข้าร่วมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ณ สนามแข่งโรงเรียนบ้านซรายอ อ.สุไหงโก-ลก ผลกาแข่งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 0

แข่งขันพาทีสร้างสรรค์

Posted on กรกฎาคม 16, 2014

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รร.บ้านสุไหงโก-ลก ได้เข้าร่วมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ณ สนามแข่งโรงเรียนบ้านซรายอ อ.สุไหงโก-ลก ผลกาแข่งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

   ศูนย์อำเภอสุไหงโก-ลก แข่งขันโต้วาที อาเซี่ยน ที่ห้องศูนยเรียนรวม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก โดยมีโรงเรียนบ้นตือระ และโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมแข่งขัน ผลปรากฏว่า โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก คว้าที่1 เหรียญทอง 0

แข่งขันโต้วาที อาเซี่ยน

Posted on กรกฎาคม 9, 2014

   ศูนย์อำเภอสุไหงโก-ลก แข่งขันโต้วาที อาเซี่ยน ที่ห้องศูนยเรียนรวม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก โดยมีโรงเรียนบ้นตือระ และโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมแข่งขัน ผลปรากฏว่า โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก คว้าที่1 เหรียญทอง

   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัด ประชุมคณะอนุกรรมการ ปปช.สพฐ. และ ปปช.สพฐ.น้อย ณ ห้องศูนย์เรียนรวม 0

ประชุมคณะอนุกรรมการ ปปช.สพฐ. และ ปปช.สพฐ.น้อย โรงเรียนสุจริต

Posted on กรกฎาคม 2, 2014

   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัด ประชุมคณะอนุกรรมการ ปปช.สพฐ. และ ปปช.สพฐ.น้อย ณ ห้องศูนย์เรียนรวม

   ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกได้ เข้าร่วม มหกรรม อย.น้อย ภาคใต้ ณ โรงละคร อบจ. นครศรีธรรมราช โดยเป็นตัวแทน จ.นราธิวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาผลิตภัณฑ์ 0

มหกรรม อย.น้อย ภาคใต้

Posted on มิถุนายน 29, 2014

   ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกได้ เข้าร่วม มหกรรม อย.น้อย ภาคใต้ ณ โรงละคร อบจ. นครศรีธรรมราช โดยเป็นตัวแทน จ.นราธิวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา เพื่อนำเทียนที่ได้ไปถวายตามวัดต่างๆ 0

พิธีหล่อเทียนพรรษา

Posted on มิถุนายน 28, 2014

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา เพื่อนำเทียนที่ได้ไปถวายตามวัดต่างๆ

บุคคลสำคัญพบปะลูกม่วง-ขาว สภ.สุไหงโก-ลก โดย จสต.หญิง ไอรดา เจ๊ะโซ๊ะ และ ร.ต.ต. วชิระ ฉั่วประเสริฐ หรือครู D.A.R.E ได้มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และโทษ ของยาเสพติด 0

ครู D.A.R.E พบปะนักเรียน

Posted on มิถุนายน 10, 2014

บุคคลสำคัญพบปะลูกม่วง-ขาว สภ.สุไหงโก-ลก โดย จสต.หญิง ไอรดา เจ๊ะโซ๊ะ และ ร.ต.ต. วชิระ ฉั่วประเสริฐ หรือครู D.A.R.E ได้มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และโทษ ของยาเสพติด