เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก เป็นสนามสอบโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2558 ทดสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ตามกรอบCEFR  โดยมีนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต2 มาให้กำลังใจผู้เข้าสอบ