เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก-บก ประชุมคณกรรมการสถาศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 ณห้องวิชาการโรงเรียน