ประวัติโรงเรียน

             ชื่อโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ที่ตั้ง ๑๘ ถนนเทศปฐม ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก      จังหวัดนราธิวาส  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ หมายเลขโทรศัพท์               ๐-๗๓๖๑-๑๑๒๗ หมายเลขโทรสาร ๐-๗๓๖๑-๔๐๔๔  e-mail : info@bskschool.ac.th          website : http//www.bskschool.ac.th  ระยะทางห่างจากจังหวัดนราธิวาส ประมาณ   ๖๖  กิโลเมตร             และห่างจากที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก  ประมาณ ๒ กิโลเมตร เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย                   ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๕๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

 

              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เดิมชื่อ   “โรงเรียนประชาบาลตำบลปูโย๊ะ ๑”  ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านพักด่านตรวจคนเข้าเมือง มีอาคารแบบชั้นเดียวหลังคามุงจาก ฝาขัดแตะ ๔ ห้องเรียน                            ไม่มีฝาประจำห้อง  เริ่มทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๔๗๐

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ขุนจริยา ศึกษากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ           ได้มาตรวจราชการที่โรงเรียน ดังสำเนาบันทึกการตรวจ ดังนี้

“ได้มาตรวจโรงเรียนนี้ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่ ถึงโรงเรียน ๑๘.๓๐ น.               ซึ่งเป็นเวลาโรงเรียนเลิกแล้ว จึงไม่ได้ดูการสอน   ตัวโรงเรียนค่อนข้างทรุดโทรม ทั้งสถานที่บริเวณก็คับแคบ  ทราบว่า เจ้าหน้าที่กำลังดำริที่จะขยับขยายไปปลูกสร้างใหม่ก็เป็นการสมควร   ทั้งโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ปลายชายแดนกลับมีนักเรียนเป็นจำนวนมากอีกด้วย จึงหวังว่าโรงเรียนนี้จะต้องเป็นโรงเรียนที่มี          ความเจริญมั่นคงถาวรต่อไป กิจการอื่น ๆ ทั่วไปนับว่าเรียบร้อยดี”

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ โรงเรียนถูกพายุพัดอาคารเรียนพังเสียหายใช้การไม่ได้ สารวัตรกำนันร่วมกับผู้ใหญ่บ้านช่วยกันซ่อมแซมพอใช้เป็นที่เรียนชั่วคราวไปได้

ศึกษาธิการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมนายอำเภอ นายช่างบำรุงทางแขวงยะลาและนายตรวจเอก ได้มาทำการรังวัดตรวจสอบที่ดิน ซึ่งกรมรถไฟมอบให้กระทรวงธรรมการยืมปลูกสร้างโรงเรียน                          เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่ดินแปลงนี้กว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร คือที่ดินแปลง              ที่ปลูกสร้างโรงเรียนในปัจจุบัน

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ย้ายโรงเรียนจากบริเวณบ้านพักตรวจคนเข้าเมืองมาอยู่ที่ดินของกรมรถไฟและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลสุไหงโก-ลก”

วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๔ เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก รับโอนโรงเรียนประชาบาลตำบลสุไหงโก-ลก ไปดำเนินการบริหารเป็นเวลา ๒ ปี จึงโอนกลับไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก”  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗

วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๒ ยุบโรงเรียนสุไหงโก-ลกวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียน                มัธยมสามัญรวมกับโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษา          ปีที่ ๗  และในปีเดียวกันนี้ทางราชการได้ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับในท้องที่ตำบลสุไหงโก-ลก              ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด                               กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่กระทรวงศึกษาธิการได้ขอสงวนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกไว้ทดลองทางด้านวิชาการ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓   ทางราชการโอนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  ๗   กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๔๖    ทางราชการโอนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๔๘  ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน” ขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑ ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับการประกาศคุณภาพสถานศึกษาจาก สมศ. รอบที่ ๒

พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับการรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนใกล้บ้าน) รุ่นที่ ๒

พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนสีเขียว

พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง

พ.ศ.๒๕๕๓  ได้รับการคัดเลือกเป็นห้องสมุดดีเด่น (ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่)  ครูรักการอ่าน   และนวัตกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านที่เป็นผลงานที่มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

พ.ศ.๒๕๕๔  ได้รับรางวัล  สุดยอดส้วมระดับจังหวัด  ประเภทโรงเรียน

        พ.ศ.๒๕๕๕  โรงอาหารของโรงเรียนได้รับการรับรองได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร  ระดับ  “ดี”      จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

 

One thought on “ข้อมูลโรงเรียน”

  1. สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ ทุกท่านผม นายเดชา โกะสะโย๊ะ เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ครับ เข้า ป.1 ปี2533 มีอาจารย์ จริยา เป็น อาจารย์ประจำชั้น ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ ชลบุรี คิดถึงอาจารย์ครับ หากมีโอกาสจะกลับไปกราบนะครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น