คำศัพท์พื้นฐาน Archive

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้จากงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับคุณครู จำนวน 5 คนได้แก่ 1 ครูวัฒนา ลิขิตมานนท์ 2 ครูอัญชลี จันทมณี 3 ครูรัศมี มะหะหมัด 4 ครูปิยรัตน์ ทองดี 5 ครูวลี สินุธก โดยตอนเช้า จัดงานที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มีตัวแทนนักเรียน และคุณครู มอบดอกไม้ รดน้ำดำหัว […] 0

งานเกษียณอายุราชการ 57

Posted on 1 week ago

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้จากงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับคุณครู จำนวน 5 คนได้แก่ 1 ครูวัฒนา ลิขิตมานนท์ 2 ครูอัญชลี จันทมณี 3 ครูรัศมี มะหะหมัด 4 ครูปิยรัตน์ ทองดี 5 ครูวลี สินุธก โดยตอนเช้า จัดงานที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มีตัวแทนนักเรียน และคุณครู มอบดอกไม้ รดน้ำดำหัว […]

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 เดือน ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลเพื่อจัดทำสอบมาตรฐาน ณห้อง ศูนย์ เรียนรวม โดยมีนายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้โดยมีวิทยากรตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้การอบรมคุณครูตลอดทั้ง 3 วัน 0

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลเพื่อจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

Posted on 1 week ago

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 เดือน ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลเพื่อจัดทำสอบมาตรฐาน ณห้อง ศูนย์ เรียนรวม โดยมีนายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้โดยมีวิทยากรตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้การอบรมคุณครูตลอดทั้ง 3 วัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ แผ่นพับนโยบาย ปี พ.ศ.2557   0

นโยบาย สพฐ. ปีพ.ศ.2557

Posted on 1 week ago

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ แผ่นพับนโยบาย ปี พ.ศ.2557  

0

ค่านิยม 12ประการ

Posted on กันยายน 28, 2014
    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จีดอบรม คุณธรรมจริยธรรและวินัยของครู โดดยมีนายพิษณุ  อุ่นอก นิติกรชำนาญการ สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ 0

อบรมจริยธรรมคุณธรรม ของครู

Posted on กันยายน 11, 2014

    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จีดอบรม คุณธรรมจริยธรรและวินัยของครู โดดยมีนายพิษณุ  อุ่นอก นิติกรชำนาญการ สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้

   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านICT เพื่อการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2 โดยครั้งนี้ นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับรางวัล อันดับ 1 ในการเผยแพร่กิจกรรมผ่านทาง ระบบ E-Network และรางวัล webmaster ดีเด่นประจำปี 2557 คือ นายชวลิต  แดงเพ็ง 0

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้าน ICT

Posted on กันยายน 8, 2014

   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านICT เพื่อการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2 โดยครั้งนี้ นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับรางวัล อันดับ 1 ในการเผยแพร่กิจกรรมผ่านทาง ระบบ E-Network และรางวัล webmaster ดีเด่นประจำปี 2557 คือ นายชวลิต  แดงเพ็ง

  โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0

โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2

Posted on กันยายน 8, 2014

  โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0

โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2

Posted on สิงหาคม 30, 2014

  โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดการแข่งขันกีฬาสี ม่วง-ขาว เกมส์ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 0

กีฬาสี ม่วง ขาว 57

Posted on สิงหาคม 27, 2014

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดการแข่งขันกีฬาสี ม่วง-ขาว เกมส์ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557

   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00-16.00 น.โรงเรียนบ้านสุไกงโก-ลก จัด กิจกรรมการอบรมการพูดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 0

กิจกรรมการอบรมการพูดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

Posted on กรกฎาคม 25, 2014

   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00-16.00 น.โรงเรียนบ้านสุไกงโก-ลก จัด กิจกรรมการอบรมการพูดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ