เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ทุกท่าน
ประกาศโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site
ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เต็มรูปแบบ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
📌โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เปิดเรียน On-site
พร้อมกัน 100% ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
และจัดตารางเรียนปกติของวันศุกร์
———————————-
✍️ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
นักเรียนกุล่ม B มาเรียน
และในวันดังกล่าวจัดพิธีวันไหว้ครู/
มอบทุนการศึกษาฯ กลุ่ม B