โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กำหนดเปิดการจัดการเรียนการสอนตามประกาศของทางกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) สื่ออิเล็คทรอนิกส์ (On-demand) เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On-hand)และเรียนรู้แบบผสมผสานรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย (Blended learning) โดยให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านตามตารางเรียน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในพื้นที่และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนจะประเมินสถานการณ์ในการเปิดเรียน ในรูปแบบปกติที่โรงเรียน (On-site) อีกครั้งหลังครบ 14 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.