วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 – 10.00 น.

มอบตัวพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

นักเรียนเข้าใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 

ปีการศึกษา 2564 

ณ โรงอาหารเวทีสีฟ้า 

(อาคารน้องใหม่ ป.3 – 4)