วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน Brain-Based Learning : Playground (BBL สัมพันธ์) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.