การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ทุกท่านประกาศโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกเรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-siteของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เปิดเรียน On-siteพร้อมกัน 100% ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563และจัดตารางเรียนปกติของวันศุกร์———————————-ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563นักเรียนกุล่ม B มาเรียนและในวันดังกล่าวจัดพิธีวันไหว้ครู/มอบทุนการศึกษาฯ กลุ่ม B